هاست لینوکس حرفه‌ای سی‌پنل

میزبانی حرفه‌ای لینوکس 500 مگابایت قیمت 1,200,000/سالیانه
سفارش دهید
میزبانی حرفه ای لینوکس 1 گیگابایت قیمت 2,000,000/سالیانه
سفارش دهید
میزبانی حرفه ای لینوکس 2 گیگابایت قیمت 360,000/ماهیانه
سفارش دهید
میزبانی حرفه ای لینوکس 3 گیگابایت قیمت 500,000/ماهیانه
سفارش دهید
میزبانی حرفه ای لینوکس 4 گیگابایت قیمت 640,000/ماهیانه
سفارش دهید
میزبانی حرفه ای لینوکس 5 گیگابایت قیمت 750,000/ماهیانه
سفارش دهید
میزبانی حرفه ای لینوکس 10 گیگابایت قیمت 1,200,000/ماهیانه
سفارش دهید
میزبانی حرفه‌ای لینوکس 20 گیگابایت قیمت 2,200,000/ماهیانه
سفارش دهید
میزبانی حرفه‌ای لینوکس 50 گیگابایت قیمت 4,200,000/ماهیانه
سفارش دهید
میزبانی حرفه‌ای لینوکس 100 گیگابایت قیمت 6,200,000/ماهیانه
سفارش دهید