هاست ایمیل

سالانه 80 هزار
1 گیگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک
20 اکانت ایمیل
هاست 1 گیگ ایمیل قیمت 800,000/سالیانه
سفارش دهید
سالانه 350 هزار
5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک
100 اکانت ایمیل
هاست 5 گیگ ایمیل قیمت 350,000/ماهیانه
سفارش دهید
سالانه 150 هزار
2 گیگابایت فضا
20 گیگابایت ترافیک
40 اکانت ایمیل
هاست 2 گیگ ایمیل قیمت 1,500,000/سالیانه
سفارش دهید